Начало

Клуб "Търговия" при Катедра "Икономика и управление на търговията" на Икономически университет - Варна е независимо, непартийно, неправителствено сдружение на студенти, преподаватели и възпитаници на Катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет - Варна, които имат интереси в областта на търговията.

Дейността на Клуба се осъществява в съответствие с приетия Устав, Правилника на Икономически университет - Варна и разпоредбите на действащите закони и други нормативни актове в Република България. Дейността на Клуба се основава на принципите :

  • доброволност на участието на неговите членове;
  • свобода и плурализъм при изразяване на мнение;
  • демократичност и равнопоставеност на членовете при вземане на решения;
  • взаимно уважение между членовете и спазване на академичните традиции и принципи.

Клубът е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност се осъществява в интерес на неговите членове.