УСТАВ

на клуб „Търговия“ при катедра „Икономика и управление на търговията“ на Икономически университет – Варна
(Променен и преработен на 12.11.2015 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл. 1. Клуб „Търговия“ при Катедра „Икономика и управление на търговията“ на Икономически университет – Варна е учреден на Учредително събрание, състояло се на 17.11.2014 г. в гр. Варна.

Статут

Чл. 2. (1) Клуб „Търговия“ при Катедра „Икономика и управление на търговията“ на Икономически университет – Варна, наричан по-надолу за краткост „Клуб“, е независимо, непартийно, неправителствено сдружение на студенти, преподаватели и възпитаници на Катедра „Икономика и управление на търговията” при Икономически университет – Варна, които имат интереси в областта на търговията.

(2) Клубът е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност се осъществява в интерес на неговите членове.
(3) Дейността на Клуба се осъществява в съответствие с настоящия Устав, Правилника на Икономически университет – Варна и разпоредбите на действащите закони и други нормативни актове в Република България.

(4) Дейността на Клуба се основава на принципите на:
1. доброволност на участието на неговите членове;
2. свобода и плурализъм при изразяване на мнение;
3. демократичност и равнопоставеност на членовете при вземане на решения;
4. взаимно уважение между членовете и спазване на академичните традиции и принципи.

Наименование

Чл. 3. (1) Наименованието на сдружението е „Клуб „Търговия“ при Катедра „Икономика и управление на търговията“ на Икономически университет – Варна.
(2) Наименованието се изписва на български Клуб „Търговия” и английски език Club „Commerce”.

1

(3) Наименованието се изписва в официалната кореспонденция и всички официални документи.

Седалище и адрес

Чл. 4. Седалище на Клуба е гр. Варна, адрес – Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I“ No 77.

Срок

Чл. 5. Клубът се учредява без определен срок.

Представителство

Чл. 6. Клубът се представлява от всеки негов редовен член със съгласие на останалите.

Цели и дейности

Чл. 7. Основните цели на Клуба са:
1. да съдейства за осъществяване и поддържане на ефективна връзка „Студенти- Преподаватели-Бизнес”;
2. да повишава и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта на търговията;
3. да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите членове;
4. да издига престижа на Катедра „Икономика и управление на търговията“, водените от нея специалности, както и на Икономически университет – Варна.

Чл. 8. За постигане на своите цели Клубът:
1. организира и провежда дискусии, публични лекции, презентации, семинари, консултации, конференции и кръгли маси;
2. организира и провежда конкурси за студентска научно-изследователска и приложна дейност в областта на търговията;
3. съдейства за участието в проекти с научно-изследователски и практико-приложен характер;
4. подпомага студентите при техните контакти с органи на централната и местната власт, търговски предприятия и институции с цел придобиване на практически опит и професионална реализация;

2

5. установява и поддържа контакти на студентите с академичната и професионалната общност;
6. установява и поддържа контакти със сродни сдружения и организации в страната и чужбина;

7. съдейства за поддържане на активни контакти между студентите от различните курсове, обучаващи се в специалностите, които се водят от Катедра „Икономика и управление на търговията“;
8. извършва всякакви други допустими от закона дейности, които са в съответствие с настоящия Устав.

II. ЧЛЕНСТВО

Членове на клуба

Чл. 9. Членството, както и участието в управлението и представителството на Клуба е лично и представлява доброволна и общополезна дейност.

Чл. 10. Членовете на Клуба могат да бъдат редовни, асоциирани и почетни.
(1) Редовен член може да бъде всеки студент, докторант и възпитаник от специалност, ръководена от Катедра „Икономика и управление на търговията” при Икономически университет – Варна, който приема Устава и целите на Клуба, независимо от своя пол, религиозна или етническа принадлежност.
(2) Асоцииран член може да бъде всяко лице, което желае да сътрудничи на Клуба и да подпомага неговата дейност.
(3) Студентите, които са редовни членове на Клуба, след завършване на обучението си в Икономически университет – Варна автоматично получават статут на асоциирани членове. (4) При изявено желание от страна на завършилите обучението си студенти, те могат да останат със статут на редовни членове на Клуба.
(5) За почетни членове на Клуба се приемат български или чуждестранни физически и юридически лица, които имат значителни заслуги за Клуба или са допринесли съществено за развитието на търговската теория и практика.
(6) Асоциираните и почетните членове участват в Общото събрание само със съвещателен глас.

3

Прием на членове

Чл. 11. (1) Студент кандидатства за редовен член по чл. 11, ал. 1, като подава заявление по електронен път или в кабинет Н-106, което ще бъде разгледано от членовете на Клуб „Търговия“.
(2) В двуседмичен срок кандидатът ще бъде поканен на събеседване, чийто обект ще бъде неговият задълбочен интерес към търговската наука и практика, конкретни предложения и инициативи за развитие на Клуба.

Прекратяване на членство

Чл. 12. Членството в Клуба се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до членовете на Клуба; 2. при изключване от Клуба съгласно чл. 13;
3. при смърт или поставяне под запрещение.

Чл. 13. (1) Член на Клуба се изключва при:
1. тежки или системни нарушения на Устава или на решенията на Клуба. 2. обществени изявления и/или прояви, уронващи престижа на Клуба;
3. осъждане за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Решението за изключване се взема от всички членове на Клуба с мнозинство от гласовете.

Права и задължения на членовете

Чл. 14. Редовните членовете на Клуба имат право:
1. да участват в дейностите на Клуба;
2. да участват при вземането на решения;
3. да изказват свободно становището си по всички въпроси;
4. да внасят предложения и проекти за развитие дейността на Клуба;
5. да получават информация и да участват в обсъждането на дейността на Клуба; 6. да прекратяват членството си с предварително известяване.

Чл. 15. Членовете на Клуба са длъжни:
1. да участват в дейността на Клуба и да работят за постигане на неговите цели; 2. да спазват Устава и съвместните решения на членовете на Клуба;
3. да издигат авторитета и да популяризират дейността на Клуба;

4

4. да проявяват инициатива и да се информират относно дейността на Клуба; 7. да присъстват на събиранията на членовете на Клуба.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 16. Редовните членове на Клуба са равнопоставени помежду си, като решенията свързани с дейността на Клуба се вземат с обикновено мнозинство.
Чл. 17. При реализиране на инициативи свързани с дейността на Клуба или подаване на идеи се провеждат формални или неформални, синхронни и асинхронни комуникации и срещи между редовните членове на Клуба.

Чл.18. Членовете на Клуба определят съвместно правилата за организиране и провеждане на всяка една инициатива.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Сдружението се прекратява молба на редовните членове (ако оставащите са по-малко от двама) и с решение от катедрено заседание на Катедра „Икономика и управление на търговията”.

VІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1Настоящият Устав е променен на база на решение на Общо събрание на Клуб „Търговия“, проведено на 12.11.2015 година. Уставът се базира на този, който е приет и гласуван на Учредителното събрание състояло се на 17.11.2014 г. в град Варна от 18:00 часа в зала 446 в сградата на Икономически университет – Варна и приет на заседание на катедра „Икономика и управление на търговията“ проведено на 20.11.2014 година ( Протокол No 3 от 20.11.2014 г.).

2. Уставът влиза в сила от момента на неговото приемане.