Основан на 14.11.2014 г.
Клуб „Търговия“, е независимо, непартийно, неправителствено сдружение на студенти, преподаватели и възпитаници на Катедра „Икономика и управление на търговията“, които имат интереси в областта на търговията.
Клубът е сдружение с нестопанска цел, чиято дейност се осъществява в интерес на неговите членове.
Основните цели на Клуба са:
1. Да съдейства за осъществяване и подържане на ефективна връзка „Студенти-Преподаватели-Бизнес“,
2. Да повишава и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта на търговията,
3. Да съдейства за по-добрата професионална реализация и личностното развитие на своите членове.
4. Да издига престижа на Катедра „Икономика и управление на търговията“, водените от нея специалности, както и на Икономически университет – Варна.